OCCURA รีวิว – ตัดแว่นเลนส์สายตา Single vision Rodenstock Cosmolit กรอบ Muzik

  ลูกค้าอายุ 33 ปี มาด้วยอาการมองไกลไม่ค่อยชัดขณะขับรถ เดี๋ยวเบลอเดี๋ยวชัดขณะใช้งานหน้าคอมพิวเตอร์ ในบางครั้ง ความต้องการของ...

Continue reading

OCCURA รีวิว – ตัดแว่นเลนส์ Rodenstock Impression Freesign 3 และกรอบ IC! Berlin

ลูกค้ามาด้วยอาการมองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้ จึงทำให้ลำบากในการอ่านหนังสือและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการของลูกค้า ลูกค้าต...

Continue reading

OCCURA รีวิว – ตัดแว่นเลนส์สายตา Hoya Double Aspheric Index 1.74 Rx กรอบH-Fusion

ลูกค้ามาด้วยอาการปวดกระบอกตา แว่นเดิมมองไกลเริ่มไม่ชัด รู้สึกว่าตาซ้ายชัดกว่าตาขวามาก เลนส์เดิมที่ใช้หนาและหนักมาก ความหนาบริเวณขอบของเ...

Continue reading

OCCURA รีวิว – ตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Impression Freesign3 กรอบ Silhouette

ลูกค้ามาด้วยอาการมองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้ มีอาการเวียนหัว ปวดกระบอกตา ทำให้ลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากต้องมองระยะใกล้แล...

Continue reading

OCCURA รีวิว – เลนส์โปรเกรสซีฟ Nikon Seemax Transitions กรอบ Silhouette

“ ได้รับแว่นไปแล้ว สวมใส่สบายตา พื้นที่การใช้งานกว้างขึ้นมากเมื่อเทียบกับแว่นตัวเดิม มองชัดทั้งระยะไกล กลาง และใกล้ ไม่ต้องพยายามเหลือบ...

Continue reading

OCCURA รีวิว – เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Impression Freesign3 กรอบแว่น H-Fusion

รีวิวประสบการณ์ตัดแว่น ร้านโอคูระ เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Impression Freesign3 กรอบแว่น H-Fusion   ลูกค้ามาด้วยอาการแว่นเดิ...

Continue reading

OCCURA รีวิว – ตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ Zeiss Individual 2 กรอบ Silhouette

รีวิว Occura ตัดแว่น เลนส์โปรเกรสซีฟ Zeiss Individual 2 กรอบแว่น Silhouette   ลูกค้ามาด้วยอาการมองใกล้ไม่ชัด เมื่อต้องการเดินท...

Continue reading

OCCURA รีวิว – เลนส์สายตา Nikon Double Apheric และกรอบ MUZIK Robber

ลูกค้ามาด้วยอาการแว่นเดิมมองไกลชัดปกติ แต่มีอาการตึงตาและมองใกล้ไม่สบายตา มักมีอาการปวดขมับ ปวดกระบอกตา และปวดตรงระหว่างหัวคิ้วขณะอ่านห...

Continue reading

OCCURA รีวิว – เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Multigressiv Mylife กรอบ Silhouette

ลูกค้ามาด้วยอาการมองไม่ชัดทั้งใกล้และไกล ปวดกระบอกตา ทำให้ลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นหลักและต้...

Continue reading